Krysslistan

 • Trädgårdsträdkrypare (244)
 • Biätare
 • Skäggtärna
 • Styltlöpare
 • Smålom (240)
 • Tretåig mås
 • Brednäbbad simsnäppa
 • Spetsbergsgås
 • Vattenpiplärka
 • Trastsångare
 • Tobisgrissla
 • Tuvsnäppa
 • Aftonfalk
 • Skärsnäppa
 • Busksångare (230)
 • Sillgrissla
 • Mindre strandpipare
 • Svarthalsad dopping
 • Brandkronad kungsfågel
 • Stäppörn
 • Brun glada
 • Dubbelbeckasin
 • Stenfalk
 • Tretåig hackspett
 • Svärta (220)
 • Svarthakedopping
 • Morkulla
 • Fältpiplärka
 • Kärrsångare
 • Smalnäbbad simsnäppa
 • Sommargylling
 • Kustlabb
 • Årta
 • Rapphöna
 • Roskarl (210)
 • Myrsnäppa
 • Svarttärna
 • Gulhämpling
 • Trädlärka
 • Svartmes
 • Tofsmes
 • Rödhuvad dykand
 • Snösparv
 • Rödhalsad snäppa
 • Toppskarv (200)
 • Skärpiplärka
 • Gråsiska
 • Sädgås
 • Svart rödstjärt
 • Kornsparv
 • Orre
 • Jorduggla
 • Sandlöpare
 • Svartnäbbad islom
 • Stäpphök (190)
 • Nötkråka
 • Större skrikörn
 • Spovsnäppa
 • Silvertärna
 • Svarthakad buskskvätta
 • Småspov
 • Silltrut
 • Storlom
 • Prutgås
 • Skogssnäppa (180)
 • Skräntärna
 • Grönsångare
 • Trädgårdssångare
 • Taltrast
 • Kustpipare
 • Skäggmes
 • Rörsångare
 • Buskskvätta
 • Gråhakedopping
 • Gröngöling (170)
 • Rödvingetrast
 • Större strandpipare
 • Rördrom
 • Dubbeltrast
 • Jaktfalk
 • Sparvuggla
 • Kattuggla
 • Stjärtand
 • Salskrake
 • Trana (160)
 • Bergand
 • Turkduva
 • Duvhök
 • Spillkråka
 • Vattenrall
 • Havssula
 • Stjärtmes
 • Järnsparv
 • Bergfink
 • Vinterhämpling (150)
 • Grönsiska
 • Stenknäck
 • Fjällvråk
 • Skäggdopping
 • Dvärgmås
 • Entita
 • Kungsfågel
 • Trädkrypare
 • Tamduva
 • Grönfink (140)
 • Berguv
 • Tordmule
 • Smådopping
 • Forsärla
 • Bläsgås
 • Mindre sångsvan
 • Bronsibis
 • Blå kärrhök
 • Svartsnäppa
 • Kaspisk trut (130)
 • Mosnäppa
 • Enkelbeckasin
 • Drillsnäppa
 • Grönbena
 • Gluttsnäppa
 • Kentsk tärna
 • Pilfink
 • Göktyta
 • Nötskrika
 • Törnsångare (120)
 • Backsvala
 • Blåhake
 • Alfågel
 • Domherre
 • Rörhöna
 • Kanadagås
 • Sångsvan
 • Bläsand
 • Snatterand
 • Kricka (110)
 • Storskrake
 • Sothöna
 • Storspov
 • Brushane
 • Vit stork
 • Gråhäger
 • Ägretthäger
 • Fiskgjuse
 • Bivråk
 • Kungsörn (100)
 • Röd glada
 • Kungsfiskare
 • Talltita
 • Pungmes
 • Sävsångare
 • Nötväcka
 • Rödstjärt
 • Tornfalk
 • Stenskvätta (90)
 • Gulärla
 • Sparvhök
 • Råka
 • Grå flugsnappare
 • Rödhake
 • Ejder
 • Storskarv
 • Vitkindad gås
 • Grågås
 • Knölsvan (80)
 • Gravand
 • Skedand
 • Gräsand
 • Brunand
 • Vigg
 • Knipa
 • Småskrake
 • Fasan
 • Tornseglare
 • Gök (70)
 • Skogsduva
 • Ringduva
 • Kornknarr
 • Strandskata
 • Skärfläcka
 • Tofsvipa
 • Svartbent strandpipare
 • Rödspov
 • Myrspov
 • Kärrsnäppa (60)
 • Kustsnäppa
 • Rödbena
 • Skrattmås
 • Gråtrut
 • Fiskmås
 • Havstrut
 • Småtärna
 • Fisktärna
 • Brun kärrhök
 • Havsörn (50)
 • Ormvråk
 • Mindre hackspett
 • Större hackspett
 • Törnskata
 • Skata
 • Kaja
 • Kråka
 • Blåmes
 • Talgoxe
 • Sånglärka (40)
 • Ladusvala
 • Hussvala
 • Lövsångare
 • Gransångare
 • Härmsångare
 • Svarthätta
 • Ärtsångare
 • Gärdsmyg
 • Stare
 • Koltrast (30)
 • Björktrast
 • Näktergal
 • Svartvit flugsnappare
 • Mindre flugsnappare
 • Gråsparv
 • Sädesärla
 • Ängspiplärka
 • Bofink
 • Rosenfink
 • Hämpling (20)
 • Steglits
 • Gulsparv
 • Sävsparv
 • Småsnäppa
 • Trädpiplärka
 • Mindre korsnäbb
 • Ängshök
 • Sjöorre
 • Ljungpipare
 • Lavskrika (10)
 • Korp
 • Strömstare
 • Ringtrast
 • Halsbandsflugsnappare
 • Vitvingad trut
 • Sidensvans
 • Varfågel
 • Gråhuvad sparv
 • Pilgrimsfalk